/ 
 
 
 
 
 
 
-b313 29.03.050000b290305_17_3.plx...X
-b111 20.03.010000b200301_17_1.plx...X
-b212 20.03.010000b200301_17_2.plx...X
-b313 20.03.010000b200301_17_3.plx...X
-b414 20.03.010000b20030101_17_4.plx...X
-bd111 20.03.01190019zdb200301_17_1.plx...X
-bd212 20.03.01200020zdb200301_17_2.plx...X
-bd313 20.03.014004zdb20030101_17_3.plx...X
-bd414 20.03.01141013zdb20030101_17_4.plx...X
-bd515 20.03.010000zdb20030101_17_5.plx...X
-bds313 20.03.013003zsdb200301_17_3.plx...X
-bdw515 20.03.010000zdbw20030101_17_5.plx...X
-bz111 20.03.012811017zb200301_17_1.plx...X
-bz212 20.03.0114806zb200301_17_2.plx...X
-bz313 20.03.01219012zb20030101_17_3.plx...X
-bz414 20.03.01171007zb20030101_17_4.plx...X
-bz515 20.03.010000zb20030101_17_5.plx...X
-bzs121 20.03.0112705zbs200301_17_1.plx...X
-bzw111 20.03.018008zwb200301_18_1.plx...X
-g111 20.04.010000g20040101_17_1.plx...X
-g212 20.04.010000g20040101_17_2.plx...X
-gz111 20.04.019504zg20040101_17_1.plx...X
-gz212 20.04.01161303zg200401_17_2.plx...X
-gz313 20.04.010000zg200401_17_3.plx...X
-bv111-54.03.010000vb54030101_17_1.plx...X
-b111 54.03.011100b54030101_17_1.plx...X
-b212 54.03.010000b54030101_17_2.plx...X
-b313 54.03.010000b54030101_17_3.plx...X
-b414 54.03.010000b54030101_17_4.plx...X
-bv212-54.03.010000vb54030101_17_2.plx...X
1 7 ( : 208)1234567