/ 
 
 
 
 
 
 
-b111 29.03.05231408b290305_18_1.plx...X
-b212 29.03.058700b290305_18_2.plx...X
-b313 29.03.059900b290305_18_3.plx...X
-b414 29.03.057600b290305_18_4.plx...X
-bv313-29.03.051001vb290305_18_3.plx...X
-bv323-29.03.051001vbs290305_18_3.plx...X
-bz111 29.03.05130013zb290305_18_1.plx...X
-bz212 29.03.05100010zb290305_18_2.plx...X
-bz414 29.03.05100010zb29030501_18_4.plx...X
-bz515 29.03.051001zb29030501_18_5.plx...X
-b111 20.03.01222000b200301_18_1.plx...X
-b212 20.03.01232003b200301_18_2.plx...X
-b313 20.03.01272502b200301_18_3.plx...X
-b414 20.03.01161200b200301_18_4.plx...X
-bz111 20.03.012910019zb200301_18_1.plx...X
-bz121 20.03.01260026zb200301_18_1.plx...X
-bz131 20.03.01255020zb200301_18_1.plx...X
-bz212 20.03.012510015zb200301_18_2.plx...X
-bz222 20.03.01140014zb200301_18_2.plx...X
-bz313 20.03.0114607zb200301_18_3.plx...X
-bz323 20.03.01200020zb200301_18_3.plx...X
-bz414 20.03.012510015zb20030101_18_4.plx...X
-bz515 20.03.0116707zb20030101_18_5.plx...X
-bz525 20.03.01141013zb20030101_18_5.plx...X
-bz535 20.03.010000zbw20030101_18_5 .plx...X
-bzs212 20.03.0112705zbs200301_18_2.plx...X
-bzs414 20.03.010000zsdb200301_18_4.plx...X
-bzw111 20.03.018008zwb200301_18_12.plx...X
-bzw212 20.03.010000zwb200301_18_12.plx...X
-g111 20.04.017601g20040101_18_1.plx...X
1 7 ( : 190)1234567